O aukcji

Baborówko Horse Sale Show to nowa inicjatywa na polskim rynku jeździeckim. 1 października 2016 r. podczas międzynarodowych i krajowych zawodów WKKW w Baborówku odbędzie się aukcja koni sportowych, z predyspozycjami do skoków i WKKW. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie wydarzenia w ramach którego osoby oferujące na sprzedaż konie sportowe będą mogły zaprezentować swoje wierzchowce jak najszerszej grupie odbiorców, a osoby zainteresowane ich zakupem będą miały możliwość sprawdzenia i porównania większej stawki koni w jednym miejscu i w podobnych warunkach.

 

Regulamin aukcji

 

 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem aukcji Baborówko Horse Sale Show jest Pałac Baborówko Krystyna Święcicka, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, NIP: 787-001-61-70, zwana dalej Organizatorem.

 2. Baborówko Horse Sale Show – aukcja koni sportowych, zwana w dalej Aukcją, zostanie zorganizowana w Baborówku, w dniach 29.09-01.10.2016 r.

 3. W Aukcji może wziąć udział w charakterze Sprzedającego i Kupującego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego.

 4. Osoby przystępujące do Aukcji oświadczają, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki.

 5. Osoba zgłaszająca konia do Aukcji, zwana dalej Sprzedającym, musi być właścicielem zgłoszonego konia.

 

 1. Warunki dla sprzedających - zgłoszenie konia

 1. Zgłoszenie koni do aukcji należy przesłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bhss.baborowko.pl.

 2. Do aukcji zgłoszone mogą zostać konie w wieku minimum 4 lat, z predyspozycjami sportowymi do skoków przez przeszkody i WKKW.

 3. Konie zgłoszone do aukcji muszą posiadać dokument identyfikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.

 4. Termin przesyłania zgłoszeń koni do aukcji - 24.08.2016 r.

 5. Zgłoszone konie zostaną poddane ocenie komisji weryfikacyjnej, wyznaczonej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 6. Konie zgłoszone do aukcji muszą zostać poddane badaniu klinicznemu wraz ze zdjęciami RTG, wykonanemu przez lekarzy weterynarii z kliniki EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora lub w ww. klinice. Sprzedający może dostarczyć badanie kliniczne wykonane przez własnego lekarza weterynarii zgodnie ze standardem określonym w załączonym protokole badania aukcyjnego (wykonane maksymalnie 2 miesiące przed aukcją).

 7. Termin badań klinicznych, sesji filmowej i zdjęciowej: 25.08.2016 r. – Baborówko, termin rezerwowy: 7/8.09.2016 r.

 8. Sprzedający może dostarczyć film i zdjęcia wykonane we własnym zakresie: zdjęcie zootechniczne (profilowe) lub w skoku, film (jakość HD) prezentujący konia w trzech chodach oraz w skokach pod jeźdźcem, dodatkowo można przedstawić konia w skokach luzem.

 9. Konie zakwalifikowane do aukcji należy przywieźć na miejsce aukcji. Stajnia aukcyjna zostanie otwarta w środę 28.09.2016 r. o godz. 16.00. Organizator zapewnia ściółkę (słomę) oraz siano.

 10. W czwartek i piątek (29-30.09.2016) konie aukcyjne wezmą udział w jazdach testowych, Organizator aukcji we współpracy ze Sprzedającym skoordynuje ilość oraz godziny jazd testowych. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do jazdy testowej.

 11. W sobotę (01.10.2016 r.) o godz. 16.30 konie aukcyjne wezmą udział prezentacji koni (Arena A), Sprzedający lub wskazany przez niego jeździec zobowiązany jest do przedstawienia konia w trzech chodach oraz w skokach pod siodłem – dostępne przeszkody parkurowe oraz terenowe.

 12. W sobotę (01.10.2016 r.) o godz. 20.00 odbędzie się licytacja koni, Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do aukcji oraz zaprezentowania konia w ręku na ringu aukcyjnym (istnieje możliwość zapewnienia prezentera przez Organizatora).

 13. Za zgłoszenie konia i udział w aukcji Sprzedający ponosi opłatę w wysokości określonej w wybranym pakiecie:

Pakiet 1 – cena 1.600 PLN brutto

Cena pakietu zawiera:

 • Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyjnym;

 • Badanie kliniczne wraz ze zdjęciami RTG, wykonane w terminie i miejscu ww. wskazanym przez Organizatora lub w klinice EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny;

 • Boks ze ściółką (słoma) i sianem w terminie 28.09-02.10.2016;

 • Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. wskazanym przez Organizatora;

 • Ubezpieczenie konia – polisa zgodna z załączonymi warunkami.

Pakiet 2 – cena 1.100 PLN brutto

Cena pakietu zawiera:

 • Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyjnym;

 • Opis badania klinicznego konia dostarczonego przed Sprzedającego. Opis wykona Dr Maciej Przewoźny;

 • Boks ze ściółką (słoma) i sianem w terminie 28.09-02.10.2016;

 • Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. wskazanym przez Organizatora;

 • Ubezpieczenie konia – polisa zgodna z załączonymi warunkami.

 1. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać potwierdzenie wpłaty kwoty za wybrany pakiet aukcyjny na rachunek bankowy: 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, Pałac Baborówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły. W tytule przelewu należy podać: „aukcja” i imię konia.

 2. W przypadku wycofania konia przyjętego do aukcji po 04.09.2016 r. Sprzedający ponosi pełną opłatę zgodnie z wybranym pakietem.

 3. W przypadku sprzedaży konia w wyniku działań Organizatora podczas Aukcji oraz 30 dni po jej zakończeniu Sprzedający zapłaci Organizatorowi prowizję w wysokości 8% netto (+23% VAT) od wylicytowanej ceny sprzedaży konia.

 

 1. Przebieg Aukcji – warunki dla Kupującego

 1. Organizator nie pobiera wadium od Kupującego.

 2. W piątek i sobotę (30.09-01.10.2016) w godzinach podanych przez Organizatora, Kupujący będzie mógł skonsultować wyniki badań klinicznych koni z oficjalnym lekarzem weterynarii Aukcji.

 3. Za wszelkie dodatkowe badania i zdjęcia rentgenowskie wykonane w trakcie Aukcji koszty ponosi Kupujący lub Sprzedający.

 4. Aukcja będzie przeprowadzona w formie licytacji w dniu 1 października 2016 r., zgodnie z przyjętymi zwyczajami panującymi podczas aukcji koni.

 5. Licytacja będzie przeprowadzona przez upoważnionego Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Organizatora.

 6. Licytacja będzie przeprowadzona w złotych polskich (PLN), a minimalne postąpienie ustala się w wysokości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) PLN.

 7. Wraz ze zgłoszeniem Sprzedający podaje cenę minimalną konia, poniżej której koń nie zostanie sprzedany podczas Aukcji. Cena minimalna nie zostanie podana do wiadomości publicznej.

 8. Organizator w porozumieniu ze Sprzedającym ustali cenę wywoławczą konia, od której rozpocznie się licytacja.

 9. Aukcjoner ma prawo do nie przyjmowania ofert lub unieważnienia konkretnej oferty bez podawania przyczyn.

 10. W przypadku sporu pomiędzy dwoma Kupującymi, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza ponowną licytację konia, w której cena wywoławcza będzie najwyższą ceną przed powstaniem sporu.

 11. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem, a Kupującym, który zaoferował najwyższą kwotę.

 12. Kupujący zobowiązany jest do:

 • potwierdzenia zawarcia umowy w formie pisemnej bezpośrednio po zakończeniu licytacji danego konia.

 • zapłaty całkowitej ceny sprzedaży najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia licytacji gotówką lub na rachunek bankowy: 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, Pałac Baborówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły.

 • odebrania konia na własny koszt.

 1. Cena sprzedaży będąca najwyższą złożoną ofertą uznaną przez Aukcjonera jest ceną netto i zostanie podwyższona o należny podatek VAT w wysokości 8 %.

 2. Kwota VAT, o której mowa w poprzednim punkcie zostanie zwrócona Kupującemu, który:

 • jest czynnym płatnikiem podatku VAT, dostarczy dokument potwierdzający posiadanie numeru rejestracji podatkowej dla Unii Europejskiej oraz potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport konia;

 • przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura eksportowa zostanie rozpoczęta na terenie Polski i zakończy się w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za sprzedanego konia.

 1. Kupujący może zapłacić cenę sprzedaży w walucie Euro (EUR).Wartość transakcji opłacanej w walucie Euro będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Organizator dokona przeliczenia po średnim dziennym kursie NBP.

 2. Wszelkie koszty związane z transakcją sprzedaży, w szczególności koszty opłat skarbowych, ponosi Kupujący.

 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za konia w momencie wylicytowania najwyższej oferty – z chwilą udzielenia przybicia.

 4. Prawo własności konia przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty przez niego całkowitej ceny sprzedaży konia oraz za wszystkich dodatkowych opłat ustalone z Organizatorem i Sprzedającym w związku z przeprowadzeniem Aukcji.

 5. Po zakończonej Aukcji konie wracają do macierzystej stajni (stajni Sprzedającego), chyba, że Kupujący odbiera konia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji.

 6. Kupujący może odebrać konia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji wyłącznie pod warunkiem zapłaty całkowitej ceny sprzedaży konia gotówką lub potwierdzonym przelewem na rachunek bankowy Organizatora w dniu Aukcji.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konia z aukcji zarówno przed jak i w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bhss.baborowko.pl. Wszelkie informacje o Aukcji zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Aukcji.

 3. Wszystkie osoby przebywające na ternie Aukcji czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji

 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie konia w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na teren Aukcji i podczas całego czasu trwania Aukcji, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z koniem w momencie przybicie przechodzi na Kupującego.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia, ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania na terenie Aukcji.

 6. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie Aukcji.

 

REGULAMIN AUKCJI

PROTOKÓŁ BADANIA AUKCYJNEGO KONIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA

OWU