Regulamin Program Wolontariat Finał Pucharu Polski WKKW Baborówko 2018

 1. Organizatorem Programu Wolontariat Baborówko Horse Sale Show 2018 jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko.
 2. W Programie Wolontariat Baborówko Horse Sale Show 2018, zwanym dalej Programem Wolontariat, mogą uczestniczyć tylko osoby, zwane dalej Wolontariuszami, które poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy do dnia 26 sierpnia 2018 roku .
 3. Udział w Programie Wolontariat jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, w związku z wydarzeniem Baborówko Horse Sale Show 2018. Program Wolontariat odbędzie się w dniach 24 września- 30 września 2018 r. w Baborówku.
 4. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu Wolontariat. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do dnia 2 września 2018 roku. Organizator ma prawo nie uzasadniać decyzji odmownych. Od powyższych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Wolontariusz zakwalifikowany do Programu Wolontariat jest zobowiązany do poinformowania Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach które zażywa na stałe.
 7. Świadczenia podczas Programu Wolontariat przydzielane są przez Koordynatora Programu Wolontariat – Celinę Napora na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz na podstawie doświadczenia jakie posiada Wolontariusz.
 8. Wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne należy konsultować z Koordynatorem Programu
  Wolontariat.
 9. Organizator zapewni Wolontariuszowi:
  - koszulkę, ze znakiem ułatwiającym identyfikację podczas świadczeń, którą Wolontariusz zobowiązany jest nosić w trakcie wykonywania świadczeń;
  - możliwość wejścia na teren wydarzenia Baborówko Horse Sale Show 2018 w godzinach wolnych od powierzonych mu świadczeń;
  - jeden posiłek regeneracyjny w ciągu dnia oraz produkty na śniadanie i kolację;
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania Programu Wolontariat.
 10. Dojazd i zakwaterowanie Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.
 11. Po zakończeniu Programu wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o udziale w Programie Wolontariat.
 12. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poinformowania organizatora o swojej rezygnacji do 23 września.
 13. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy Programu Wolontariat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych i informacyjnych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).